Selasa, 09 November 2010

Let's Learning Jappanisse Language : Dai 1 ka / Dai Ikka / Pelajaran 1

Dai 1 ka / Dai Ikka / Pelajaran 1

Shugo / hogo : S / O
1. Watashi : I / Me
2. Anata : You / Your
3. Kare : He / Him
4. Kanojo : She / Her
5. Watashi tachi / Ware – Ware : We / Us
6. Anata gata : You / They
7. Karera ( Laki – laki ) : They / Them
8. Kanojora ( Wanita ) : They / Them

TO BE = { is, am, are } Wa
+ desu
- dewa arimasen
? desu ka ?

Doo / do = Ikaga = How ( Menanyakan kabar )
Bagaimana keadaanmu ?
Anata wa do / ikaga desu ka ?
Watashi wa genki ( sehat ) desu
( sakit )byoki desu
- Watashi wa genki dewa arimasen
? Watashi wa genki desu ka ?
+ hai, genki desu / hai so desu
- iie, genki dewa arimasen / iie so dewa arimasen

Dare / donate = Who / Whom ( Siapa ? )
Siapakah dia ?
Kare wa dare desu ka ?
+ Kare wa Ezra-san desu ( Mr & Mrs = san)
- Kare wa Ezra-san dewa arimasen
? Kare wa Ezra-san desu ka ?
+ hai, so desu
- iie, dewa arimasen

Nan / nani = What ( Apa / Sebagai apa ? )
Sebagai apakah kamu ?
Anata wa nan desu ka ?
Watashi wa kenshusei ( murid magang ) desu
==>dai gakusen ( mahasiswa )
==>koko sei ( murid SMA )
==>sensei ( guru )
==>hisho ( sekretaris )
==>isha ( dokter )

Nan jin = What nationality ( Orang berkebangsaan apa ? )
Orang apakah dia ?
Kare wa nan jin desu ka ?
Kare wa Nihon-jin ( orang Jepang) desu
==> Chogoku ( orang China )
==> Kankoku ( orang Korea )
==>Tai ( orang Taiwan )
==>Indoneshia ( orang Indonesia )

Renshu ( Latihan )
1. Watashi wa Ezra desu.
2. Anata wa Sayumi-san desu ka ?
3. Watashi wa Akira dewa arimasen.
4. Anata wa sensei desu ka, kenshusei desu ka ?
==>Watashi wa sensei desu.
5. Watashi mo kenshusei desu.
6. Ponyo-san wa Nihon-jin desu. Anata mo Nihon-jin desu ka ?
==>iie, dewa arimasen / hai, so desu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Please don't write a bad word